Бюлетин #2/BG

Първите качествени интервюта бяха реализирани успешно

Gardener, watering plants

Поредица от шест фокус групи (между 6 и 10 участници) и 20 индивидуални качествени интервюта бяха проведени изцяло онлайн между септември и декември.

Първата част от интервютата беше насочена към специфичните аспекти за участие на бежанците във фокус групи и интервюта в цифрова среда, както и към проучване на процеса на фасилитиране и различни технически и организационни аспекти. 35 участници от Австрия, България, Кипър и Германия, идващи от различни университети, неправителствени организации и общности, дадоха изчерпателна представа за своя опит.

Втората част от интервютата беше насочена към онлайн информационните ресурси, свързани с икономическата интеграция на бежанците и разбирането на концепцията за зелена и цифрова икономика. Въз основа на тези констатации консорциумът разработи картите на уменията на ECQA и модулите за обучение.


Карта на уменията на ECQA за сертифицирани зелени предприемачи

Вече е разработена Картата на уменията на ECQA за сертифицирани зелени предприемачи. Същността на картата се основава на три единици компетентност: Дигитални умения за зелено предприемачество, Бизнес умения за зелено предприемачество и Критични умения за зелено предприемачество. Всяка от основните компетентности се състои от пет учебни елемента, които обхващат цикъла на разработване, планиране и реализиране на бизнес идеята. Картата на компетенциите ще послужи като основа за сертифициране на зелени и цифрови предприемачи, като предостави решения, основани на нуждите, с два вида сертификати. Първият вид сертифициране ще бъде основното сертифициране за сертифицирани зелени предприемачи, но във всеки модул за обучение ще има схема за микросертифициране. Очаква се Картата на уменията на ECQA за сертифицирани зелени предприемачи да получи обратна връзка от целевата аудитория и да бъде подобрена въз основа на получените данни.


Цифрова достъпност

Цифровата достъпност е един от основните стълбове на GO4DiGreen. Резултатите от GO4DiGreen ще се основават на петте принципа на цифровата достъпност – възприемане, разбиране, навигация, взаимодействие и принос. Това ще подобри използваемостта на предоставените информационни ресурси и учебни материали, особено за хората с увреждания.


Преглед на модулите за обучение и платформата за отворено онлайн обучение

Модулите за обучение и отворената онлайн платформа за обучение GO4DiGreen са тясно свързани. Модулите за обучение се предоставят онлайн чрез лесна за ползване отворена онлайн платформа за обучение, без да е необходимо влизане или регистрация. Модулите се основават на картата на компетенциите на ECQA за сертифицирани зелени предприемачи и са разделени на следните три области: Разработване на вашата зелена бизнес идея, Планиране на вашия зелен бизнес, Реализиране на вашия зелен бизнес. Ще има 15 модула с лесно за следване съдържание, което включва текст и видео.


DISCLAIMER: “THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.”