Бюлетин #1

Go4DiGREEN

Go4DiGREEN Logo

Програмата за обучение за работа в сферата на цифровите технологии Go4DiGREEN има за цел да подобри положението на европейските бежанци чрез измеримо и устойчиво повишаване на цифровите и предприемаческите умения на тази целева група.

Бежанците имат огромен потенциал да допринесат за развитието на обществото и за постигането на амбициозните цели на ЕС в областта на зелената икономика. Те могат значително да стимулират трансформацията към неутралност по отношение на климата и биха могли да станат посланици на климата в трети държави.
Като взема предвид основните принципи на ЕС като достъпност и приобщаване и като допринася за Европейската зелена сделка, консорциумът по проекта ще разработи достъпни и съобразени с нуждите материали за обучение по зелено предприемачество.

Go4DiGREEN е иновативен и бърз отговор на променящия се оперативен контекст, дължащ се на пандемията и изменението на климата, като два основни фактора за свиване на хуманитарното пространство.

Проектът излиза извън рамките на съществуващите механизми за решаване на хуманитарни предизвикателства и интегриране на хора, които са били принудени да напуснат домовете си.

Go4DiGREEN измества фокуса от основната икономическа интеграция към овластяването на бежанците, където те ще могат да реализират своя потенциал и да допринесат за развитието на местната икономика и зелената сделка като предприемачи.
Освен европейското измерение на проекта, Go4DiGreen е иновация, която има потенциал да бъде възпроизведена по целия свят, където нейното въздействие ще бъде умножено.

Go4DiGreen представлява икономика, която работи в полза на хората, ресурси, подходящи за цифровата ера, и насърчаване на предприемачеството сред бежанците като по-силен и устойчив отговор на неотдавнашните хуманитарни проблеми.


Основни компоненти

Основните компоненти на проекта се основават на подход, ориентиран към хората, с акцент върху достъпността и изграждането на капацитет:

1) Дизайн мислене: цифрови насоки за овластяване на потенциални зелени предприемачи за целевата група на професионалните обучители.

2) Схема за сертифициране – Европейски зелен предприемач за целевите групи предприемачи и професионални обучители – „ECQA Certified Refugee Entrepreneurship Trainer in Green Economy“.

3) Достъпни учебни материали за придобиване на сертификат „Европейски зелен предприемач“ – „ECQA Certified European Green Entrepreneur“ целевата група на бежанците и мигрантите, както и за лица, които искат да придобият цифрови умения и квалификация като предприемачи в зелената икономика.

4) Платформа за цифрово професионално обучение – „Зелен предприемач“ за бежанци и мигранти, както и за лица, които искат да придобият цифрови умения и квалификации като предприемачи в зелената икономика.

Очакваното въздействие е бежанците да бъдат подготвени да станат европейски предприемачи в областта на зелената икономика, за да могат да допринесат за постигането на целите на Зелената сделка: Европа се нуждае от чиста и кръгова икономика с повече рециклиране, устойчива и интелигентна мобилност и по-екологични продукти в нашите магазини.

Проектът се изпълнява от консорциум, ръководен от Blickpunkt Identität в Австрия, в партньорство с Koena във Франция, Европейската асоциация за сертифициране и квалификация и MGL Video в Австрия, Syrian Youth Assembly e.V в Германия и Българския съвет за бежанците и мигрантите в България.


DISCLAIMER: “THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.”